Un equip d’investigadors espanyols ha dut a terme un estudi -impulsat des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social- amb l’objecte d’establir la prevalença d’anticossos enfront de la infecció pel virus de l’hepatitis C (VHC) en la població general espanyola, així com la prevalença d’infecció activa per VHC i els factors associats a aquestes prevalences.

Un estudi similar al present ja havia estat dut a terme en l’any 1996, però les dades havien quedat manifestament desactualitzats tant pel pas del temps com pels canvis epidemiològics i terapèutics esdevinguts en els últims 20 anys. El nou estudi es va realitzar entre maig de 2017 i maig de 2018.

La població seleccionada van ser 9.103 persones amb edats compreses entre els 2 i els 80 anys. Aquestes persones van ser seleccionades aleatòriament en centres de salut (principalment centres d’atenció primària) i en alguns casos es va realitzar un sedàs per número de targeta sanitària per completar determinats subgrups poblacionals d’edat. L’objectiu era que la mostra fos representativa de la societat espanyola, tant pel que fa a l’edat com al país d’origen.

Tenint en compte que la població espanyola en 2018 era de 46.720.000 persones, això permetria concloure que a Espanya hi hauria un total de 79.424 persones amb infecció activa pel VHC. Això suposa una important reducció en els darrers anys, ja que més de 110.000 persones van aconseguir curar-se entre els anys 2015 i 2018 gràcies als antivirals d’acció directa. Dels 17 casos detectats en el present estudi, 13 eren coneixedors que vivien amb el VHC, del que podria concloure que el 24% de les persones amb el VHC a Espanya desconeixerien que estan infectades.

Atès que no es va trobar cap cas d’infecció per VHC per sota dels 20 anys, la major part de les anàlisis van ser portats a terme tenint en compte únicament a les 7.565 persones amb edats compreses entre els 20 i els 80 anys.

La prevalença d’anticossos contra el VHC va ser significativament superior en homes (1,24%) que en dones (0,46%). Aquesta prevalença va augmentar amb l’edat, encara que es van trobar dos importants pics: les persones d’entre 50 i 59 anys (on la prevalença era del 1,56%) i aquelles d’entre 70 i 80 anys (on la prevalença era del 1,63 %). Aquests dos pics es corresponen amb dos contextos molt diferents: l’ús extensiu de drogues intravenoses durant la dècada de 1980 (en el pic de 50-59 anys) i l’ús extensiu d’intervencions de salut o salut pública en condicions inadequades per prevenir la transmissió del VHC com ara transfusions abans de 1990 i / o ús xeringues no estèrils abans de 1975 (en el pic de persones d’entre 70 i 80 anys). Tot i que la prevalença d’anticossos va ser superior en persones nascudes fora d’Espanya, la diferència no va aconseguir valors estadísticament significatius.

El percentatge de persones amb edats entre els 20 i els 80 anys nascudes fora d’Espanya en l’estudi va ser del 6,4%, clarament inferior al 16% observat en la població general. Això podria ser degut a les dificultats en l’accés al sistema sanitari de persones immigrants que han estat interposades en els últims anys, especialment després de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012. Com la captació de participants es va donar en l’àmbit sanitari, no es va poder comptar amb dades dels que no poden accedir al sistema sanitari.

Els resultats d’aquest estudi poden ser una eina molt important de cara a quantificar el cost de tractar a totes les persones amb el VHC ja diagnosticades i el de diagnosticar i tractar la quarta part que encara ho desconeixen. També pot ser una eina de negociació amb les companyies farmacèutiques perquè redueixin el preu dels antivirals d’acció directa a canvi de diagnosticar i tractar a un major nombre de persones.

D’altra banda, entre les oportunitats perdudes per l’estudi destaquen el fet de no haver registrat orientacions sexuals ni aportar informació detallada sobre l’ús de drogues, dos factors molt importants en els nous casos d’infecció per VHC vinculats, per exemple, a l’chemsex.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Pinche el siguiente enlace si quiere Saber más sobre las cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies